duminică, 21 noiembrie 2010

marți, 16 noiembrie 2010

O nouă provocare

Ne bucurăm că am fost nominalizaţi să participăm la un proiect coordonat de Consiliul Britanic. Considerăm că e o formă de recunoaştere a locului pe care îl ocupăm în peisajul şcolar sucevean. Nominalizarea ne obligă însă. copii deştepţi avem. Profesori dăruiţi avem. Idei avem din belşug. Să vedem de vom fi în stare să ne mobilizăm pentru Excellence in sport / music and dance / visual art (drawing painting analog photo etc) / digital art.

Invitatie la realizarea unui proiect in parteneriat

Cadrele didactice şi elevii de la Şcoala „Ion Creangă” Suceava vă propun, în cadrul programului Săptămâna Educaţiei Globale, proiectul

DINCOLO DE VIOLENŢĂ
ce urmează a se desfăşura sub forma unui parteneriat în perioada noiembrie 2010-iunie 2011

ARGUMENT:

Printr-un Acord al Consiliului Europei, s-a creat Centrul European pentru Interdependenţă şi Solidaritate. Înfiinţat la Lisabona în anul 1990 (cf. Rezoluţiei (89)14 adoptată de Comitetul de Miniştri ai Consiliului Europei din 16 nov. 1989), acesta reuneşte 36 state. În prezent, această instituţie, a cărei activitate se bazează pe trei principii: dialog, parteneriat şi solidaritate, s-a alipit Directoratului Consiliului Europei pentru Educaţie, Cultură, Tineret şi Sport, şi este mandatată să realizeze:
• asigurarea cadrului pentru cooperare europeană pentru creşterea conştientizării publice asupra problemelor interdependenţei globale;
• promovarea politicilor de solidaritate în conformitate cu obiectivele şi principiile Consiliului Europei: respectarea drepturilor omului, democraţie şi coeziune socială.
Guvernele, parlamentele, autorităţile regionale şi locale şi organizaţiile societăţii civile reprezintă partenerii în acest dialog şi parteneriat cvadriloc, fiind implicaţi în activităţile Centrului. Punctul forte al activităţii grupului este reprezintat de Săptămâna Educaţiei Globale, organizată anual în a treia săptămână din luna noiembrie. Acesta este proiectat ca un punct de start al activităţilor de educaţie globală care se recomandă a se derula de-a lungul unui an, nu ca acţiuni izolate, în vederea asigurării eficienţei.
Cum printre temele frecvent asociate educaţiei globale se subsumează conceptele de pace, violenţă, conflict, în acest an s-a stabilit ca temă a proiectelor ce se lansează în Săptămâna Educaţiei Globale „Pacea şi non-violenţa pentru toţi copiii lumii”. În acest context, realizarea activităţilor sub această „umbrelă” poate contribui la formarea copiilor noştri pentru o societate durabilă, cu atitudini şi mentalitate de cetăţean al mileniului III. Ar putea fi puşi să analizeze diverse forme de conflict şi soluţionare a acestora(investigarea unei varietăţi de conflicte: istorice, contemporane, personale, globale; modalităţi de soluţionare a acestora în maniere non-violente etc.), precum şi dezbaterea problemelor universal şi veşnic de actualitate ale păcii ( investigarea păcii atât ca stare, cât şi ca proces; studii de caz: persoane, instituţii, organizaţii care militează pentru promovarea şi instaurarea păcii etc.) Ar putea fi antrenaţi în activităţi care să-i ajute să înţeleagă lumea în care trăiesc şi pentru care se formează: dezbateri, întâlniri cu personalităţi ale vieţii culturale, sportive, politice, organizarea unor expoziţii ori competiţii sportive, realizarea unor postere ori spoturi publicitare, crearea unor scenarii şi filme documentare, realizarea unor spectacole,etc.
SCOP:
Formarea unei atitudini corecte faţă de lumea în care trăiesc copiii, având în vedere că ei reprezintă generaţia viitoare, de la care maturii de astăzi aşteaptă pace, securitate, linişte şi decenţă.
OBIECTIVE FUNDAMENTALE

• Formarea comportamentului proactiv bazat pe respectarea drepturilor omului,
• Dezvoltarea abilităţilor personale şi sociale necesare convieţuirii în armonie cu ceilalţi,
• Înţelegerea de către tineri a proceselor complexe care determină violenţa, conflictele la nivel individual, de grup, naţional şi global; cunoaşterea modalităţilor de rezolvare a acestora şi implicarea în eliminarea şi prevenirea lor;
• Crearea şi dezvoltarea comunităţii de învăţare în care elevii şi profesorii se motivează reciproc pentru a lucra împreună în vederea înţelegerii problemelor sociale cu care se confruntă şi identificării soluţiilor potrivite capabile de aplicabilitate;
• Formarea comportamentului de „toleranţă multiculturală” şi „toleranţă interconfesională”;
• Promovarea şi interiorizarea valorilor, ca: respect, libertate, drept, pace, egalitate, solidaritate, prin formarea şi externalizarea unor atitudini de auto-respect, respect pentru ceilalţi, interes pentru probleme globale, abordare critică, implicare şi acţiune constructivă, responsabilitate socială.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE
În cadrul activităţilor propuse, elevii vor putea:
- să definească şi să exerseze, în manieră şi utilizând mijloace şi tehnici diferite, noţiunile de pace, conflict, violenţă, non violenţă
- să analizeze consecinţele-imediate ori de perspectivă- ale utilizării violenţei ca mijloc de soluţionare a neînţelegerilor;
- să identifice căi de soluţionare a diverselor situaţii tensionate(la nivel individual, al comunităţii de colegi, prieteni, cunoscuţi ori la nivel global)
- să realizeze coduri de conduită în situaţii extreme
- să se implice în rezolvarea cazurilor concrete de violenţă din şcală/clasă/grup de cunoscuţi
- să propună soluţii non violente pentru detensionarea situaţiilor problemă din şcoală şi comunitate
- să-şi dezvolte expresivitatea şi creativitatea
- să-şi cultive sensibilitatea artistică
Cadrele didactice vor avea şansa să:
- descopere şi să dezvolte aptitudinile artistice ale elevilor lor
- să valorifice şi să disemineze experienţa pozitivă în abordarea educaţiei pentru cetăţenie democratică
- să cunoască experienţa colegilor din ţară şi să poată utiliza metode de rezolvare a conflictelor care au dat rezultate
- să exerseze, alături de elevii lor, valori fundamentale ale civilizaţiei contemporane- responsabilitate, punctualitate, respect reciproc, colaborare, etc.

GRUP ŢINTĂ:
- copii şi cadre didactice din învăţământul preşcolar , primar şi gimnazial din România şi de oriunde din lume

PERIOADA:
• Pregătire: octombrie 2010
• Lansarea proiectului: SEG 2010: 13-21 noiembrie 2010
• Derulare: decembrie 2010-mai 2011
• Evaluare finală: iunie 2011

RESURSE UMANE: elevi, cadre didactice, părinţi ai elevilor de la Şcoala “Ion Creangă” şi de la şcolile partenere
RESURSE MATERIALE/FINACIARE: autofinanţare/contribuţiile participanţilor
PARTENERI:
Instituţii şi organizaţii
• Primăria Municipiului Suceava
• Consiliul Local Suceava
• Consiliul Judeţean Suceava
• Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului Suceava
• Presa scrisă( Monitorul, Obiectiv de Suceava, Crai nou) şi vorbită(BucovinaTV, PlusTV)
• Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică
• Consiliile Elevilor din diverse şcoli sucevene
1. Înscrierea participanţilor
Înscrierile se vor face prin e-mail la adresa: olteapreluca@yahoo.com prin expedierea formularului de înscriere şi a acordului de parteneriat printat şi semnat până la data de 30.11.2010.
2. Trimiterea lucrărilor
Lucrările se vor trimite eşalonat, fiecare etapă având un termen limită propriu, până la următoarele date :
- etapa 1 până la 15.12.2010(data poştei)
- etapa 2 până la 31.01.2011(data poştei)
- etapa 3 până la 15.03.2011(data poştei)
- etapa 4 până la 30.04.2011(data poştei)
- etapa 5 până la 05.06.2011 (data poştei)
materialele vor fi expediate în plicuri sau colete care să protejeze lucrările
materialele vor fi inscripţionate cu titlul lucrării, numele participantului sau echipei, numele profesorului coordonator şi instituţia de provenienţă. Adresa de expediere a materialelor este : prof. Oltea Prelucă, Şcoala cu clasele I-VIII „Ion Creangă”, Bulevardul 1Decembrie 1918,fn, cod 720262, cu specificaţia pentru proiectul DINCOLO DE VIOLENŢĂ
4. Componenţa juriului- pentru fiecare etapă:
- 3 profesori de de specialitate conform probei;
- 2 profesori de altă specialitate;
- 3 elevi cu rezultate deosebite în domeniile respective;
- 3 reprezentanţi ai partenerilor.
5. Premiile- vor fi acordate diplome-premii I,II,III şi câte 3 menţiuni la fiecare secţiune
- vor fi acordate diplome de participare tuturor elevilor şi cadrelor didactice implicate în activităţile propuse
- va fi acordat un premiu special, constând în cărţi echipei care realizează cele mai interesante şi numeroase acţiuni practice în vederea formării unei atitudini şi unui comportament non-violent
Evaluarea se va face luând în calcul:
• Numărul şi tipul activităţilor organizate la nivelul unităţii de învăţământ,
• Calitatea activităţilor organizate(încadrarea în teme propusă, concreteţe, implicarea elevilor, atragerea colaboratorilor);
• Numărul participanţilor la diverse activităţi (elevi, cadre didactice, părinţi,
reprezentanţi ai comunităţii locale);
• Calitatea participării (prezenţă activă sau pasivă);
• Produsele finale ale activităţilor.
6. Promovare şi produse finale
• Campanii de informare a fiecărei activităţi realizate de clasele participante;
• Publicarea de articole şi notiţe informative în mass media locală;
• Un site web ca produs final al proiectului/o revistă online cu toate produsele din fiecare etapă a proiectului;
• Expoziţii cu lucrări ale elevilor

7. Rezultate aşteptate:
• Conştientizarea elevilor şi a comunităţii locale cu privire la chestiunile globale
• Ameliorarea treptată a discriminării de orice tip şi realizarea integrării
sociale a elevilor cu probleme;
• Exersarea comportamentului fundamentat pe respectarea drepturilor copiilor;
• Asumarea de roluri şi responsabilităţi în viaţa socială de către elevi;
• Realizarea unor proiecte de voluntariat în cadrul comunităţii locale
• Familiarizarea copiilor cu procesul de realizare a unui proiect educaţional în şcoală, ca premisă a implicării lor ulterioare în proiecte şi programe de voluntariat.

8. Alte precizări:
Taxele de participare de 20 lei, pentru fiecare cadru didactic înscris(indiferent la câte etape!), şi de 2 lei pentru fiecare participare a elevilor, sunt necesare pentru a acoperi cheltuieli pentru tipărirea diplomelor, jurizare şi organizarea expoziţiilor. Ele vor fi trimise în plicurile ce conţin lucrările elevilor. Diplomele vor fi expediate până la 15.06.2011.
Etapa I- „Lumea care mă doare”
a. creaţie literară- compunere(clasele a V a şi a VI a) şi eseu(clasele a VII a şi a VIII a)
- textul lucrării va fi redactat în format A4, la un rând, cu margini egale de 20 mm „Justified”, cu diacritice
- se pot utiliza maximum trei fotografii inserate în documentul Word, cu precizarea sursei;
- titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat.
- numele autorului, coordonatorului şi instituţiei şcolare se vor scrie la două rânduri sub titlu (Times New Roman 12), text aliniat la dreapta
- scrierea textului se începe la două rânduri sub numele autorului (Times
New Roman 12).
- lucrările vor fi salvate în versiunea Microsoft Word 2003.
b. desen-
- se va folosi tehnica la alegere
- se va utiliza formatul A3
- pe spatele lucrării se vor nota datele de identificare ale autorului, coordonatorului şi instituţiei şcolare
- un elev poate expedia maximum două lucrări(fie literare, fie artistice sau câte una de fiecare)
Etapa a II a- „Alternative antiviolenţă”
a. prezentări ppt- se recomandă a nu se depăşi 30 de slide-uri, din care primul să conţină datele de identificare ale autorului/autorilor
- se recomandă a nu se prezenta chestiuni teoretice compilate din diverse surse informative ci să se prezinte studii de caz în care au fost implicaţi copii ori maturi
b. dramatizări/scenete originale- se recomandă a se încadra în 10-12 minute
- pentru dramatizări- se vor menţiona autorul şi fragmentul din lucrarea dramatizată
- pentru scenete- se vor preciza autorul/autorii
b. film documentar- se recomandă a nu se depăşi 12 minute
- este de dorit ca în realizarea filmului(scenariu, regie, interpretare...) să se implice în mod efectiv copiii, deoarece evaluarea va viza originalitatea ideii, ingeniozitatea şi implicarea elevilor, originalitatea soluţiilor de rezolvare a situaţiilor tensionate, utilizarea spaţiului şcolar pentru scenografie şi a personalului şcolii ca actori, posibilitatea utilizării filmului ca material didactic ilustrativ
Etapa a III a- „Prieteni fără frontiere”
a. profesorii- exemple de bune practici în domeniul parteneriatelor şcolare interne şi internaţionale(focus pe educaţia pentru cetăţenie, antiviolenţă, multiculturalitate)- prezentări ppt
- materialele vor fi trimise în format electronic-CD sau DVD
- nu se limitează nr. de slide-uri, dar recomandăm să nu fie mai mult de 30
- primul dintre slide-uri va conţine datele de identificare ale autorului/autorilor
b. elevii- postere ilustrând valorile fundamentale ale lumii ideale: prietenie, solidaritate, angajament, voluntariat, responsabilitate
- lucrările trebuie realizate în format A3 iar sloganul (în limba română sau engleză) va fi inclus în poster
- pentru realizarea lucrărilor se poate folosi orice tehnică artistică
- fiecare participant poate trimite maximum 2 postere
- pe spatele lucrărilor se vor nota: numele autorului, unitatea şcolară, vârsta/clasa şi titlul lucrării
Etapa a IV a- „Faţă în faţă prin ochii magici”
a. fotografii duplex înfăţişând, pe structura „aşa DA-aşa NU”, variate aspecte ale vieţii cotidiene a copiilor (violenţă, abandonarea sau neglijarea copiilor, sărăcie, ignorarea problematicii copiilor, încălcarea drepturilor lor fundamentale) în opoziţie cu soluţionarea ideală a acestora.
- fotografiile(alb negru sau color) vor fi realizate în format A4 şi vor avea inscripţionate pe spate numele autorului/autorilor, unitatea şcolară, clasa/vârsta şi un logo care să se refere la ambele ipostaze surprinse de cameră
- fiecare participant poate prezenta maximum trei duplexuri
Etapa a V a – „Gala proiectelor SEG”
- coordonatorii proiectelor la nivel de şcoală vor expedia portofoliile realizate pe parcursul derulării activităţilor
- portofoliile vor cuprinde: o fotografie cu echipa implicată în proiect, una cu şcoala de provenienţă,calendarul activităţilor, fotografii, postere, afişe, impresii ale participanţilor, materiale realizate de elevii şi cadrele didactice participante

miercuri, 10 noiembrie 2010

Un premiu mic...un pas mare pentru noi

S-au publicat rezultatele competitiei "eTwinning pe portativ". Ne-am încercat puterile cu copii din toată ţara şi, alături de elevii din alte patru şcoli, am fost desemnati ca fiind foarte buni. Mulţumesc, Iuliana, Anca, Alexandra, Cătălina şi Andrei!!! Mulţumesc, Adrian Şoiman! Premierea ne încurajează şi ne obligă!
Pentru cei care vor să ne audă, să încerce aici.
Ne bucurăm pentru ceea ce putem realiza împreună, putem dovedi oricând că suntem capabili de performanţă pentru că avem copii minunati si profesori devotati. Sa ne dorim sănătate şi entuziasm. Restul vine de la sine.

marți, 9 noiembrie 2010

Dezbateri vechi, modificări noi la LEN

Se pare că se străduiesc s-o adopte. Cu modificări faţă de textul adoptat la Cameră. Şi faţă de textul pe care Bocvernul şi-a asumat-o neconstituţional. Merită de consultat aici. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi! Dacă puteţi. Dacă aveţi chef. Dacă credeţi că va fi de bine. Cât despre mine, eu...nu ştiu ce să zic...
Ştiu doar că în întreaga Europa se foieşte învăţământul. Dar peste tot...e altceva.Iată cum e...

eTwinning pe portativ

Şi au fost săptămânile eTwinning. Nu s-a întamplat mare lucru. Multitudinea de obligaţii de tot felul faţă de şcoală şi familie şi o răceală zdravănă a celei care s-a înscris în activitate au făcut ca octombrie să îşi ia rămas bun fără să ne realizăm planul de repetiţii. Şi a venit noiembrie. Şi m-am înşelat cu privire la deadline. Şi am constatat în ultima zi că nu mai e nimic de făcut. Şi eram gata să renunţ. Doar că am norocul unor colaboratori încăpăţânaţi- copiii de la VIB: Iuliana, Alexandra, Cătălina, Anca şi Andrei. Nici nu au vrut să audă de capitulare; m-au adunat, au căutat soluţii, au repetat ceea ce începusem cu vreo trei săptămâni mai înainte, l-au înnebunit pe profesorul de muzică, l-au zăpăcit pe tatăl Iulianei, au cântat până la epuizare...şi au reuşit: au înregistrat cântecelul nostru pentru care domnul de muzică ne-a făcut de toate- şi aranjament muzical şi orchestraţie şi înregistrare. Şi...a plecat cântecelul către NSS România. Şi acum aşteptăm rezultatele...Indiferent care vor fi fiind, copiii aceştia sufletişti mi-au dat o lecţie grozavă: să nu renunţi dacă a mai rămas o firimitură de şansă!
Mulţumesc, dragii mei! Vă iubesc şi vă consider colaboratorii mei cei mai dragi!
Iată textul cântecelului(vom posta şi cântecelul în curând)
eTwinning/Cântec pentru prieteni


Ceasul a sunat,
Iute m-am sculat,
Că m-aşteaptă mulţi prieteni
Să mă-ntrebe ce-am visat.
Am prieteni mii,
Veseli şi zglobii;
Printr-un click mă-ntreabă iarăşi
De nu i-am uitat.

R.
Nu, nu i-am uitat, ştiu sigur.
Cum? Că doar cu ei înving.
Suntem prieteni printr-un click
Şi fraţi prin eTwinning.

Asta-i ţara mea
Şi mă mândresc cu ea,
Dar aş vrea să mai cunosc
Şi lumi de dincolo de noi.
Iată am plecat,
Prin lume-n lung şi lat
Ca să vă privesc în ochi,
Vă spun: Veniţi cu noi!

R.
Nu ne vom uita nicicând
Căci vrem să construim ceva.
Prin eTwinning, buni prieteni,
Sigur vom putea.

Text şi melodie-prof. Oltea Prelucă
Aranjament muzical, orchestraţie şi înregistrare-prof. Adrian Şoiman

joi, 4 noiembrie 2010

În atenţia diriginţilor

Each year since 1983, Europe has initiated a "European Year" awareness campaign designed to inform the citizens of Europe and dialogue with them to work for change in mentalities and behaviour. These European years also provide opportunities for drawing the attention of national governments to societal themes. In 2008, the Union celebrated the the European Year of multicultural dialogue, in 2007 equality of opportunity was to the fore and in 2006, workers' mobility.


Anul 2010 este Anul European pentru Combaterea Sărăciei și a Excluderii Sociale.

Comisia Europeană a stabilit că anul 2011 este Anul European al Voluntariatului.

The European Year of Volunteering 2011 (EYV) is a celebration of the commitment of millions of people in Europe who work in their communities during their free time without being paid. Their efforts and those of the many thousands of volunteering organisations make a huge difference to our lives in countless ways. The year is also a challenge to those Europeans who do not volunteer, to let them know that they can also make a difference.